Libera et Vacua Mente

Op 19 november 1977 vond in het Nederlands Hervormde kerkje te Halsteren de plechtige installatie plaats van de loge Van Aerssen Beyeren, een kleine, vitale loge, waarvan de leden, die onderling nogal verschillen wat leeftijd, beroep, achtergrond en levensopvatting betreft, net zoals hun voorgangers vroeger samenkomen in een herberg.
Van Aerssen Beyeren staat in een traditie van symbolen en ritualen, die voornamelijk maar niet alleen zijn ontleend aan de middeleeuwse bouwgilden. Daarnaast voeren een eigentijdse openheid, ruimdenkendheid en gastvrijheid de boventoon. Onze loge kenmerkt zich door een bijzondere werkwijze, die vooral tot uitdrukking komt in de ruime mogelijkheden tot eigen maçonnieke creativiteit binnen de grenzen van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden. De onderlinge afstand tussen de leden is klein en de ontmoeting staat voorop. Niet voor niets luidt ons devies:
Libera et vacua mente, Vrij en open van geest.

Wilt u op een unieke wijze werken aan uw persoonlijke ontwikkeling, uw eigen inzichten inbrengen en deze uitwisselen met die van anderen, om zodoende uzelf beter te leren kennen? Van Aerssen Beyeren staat bekend, om de ruimte voor persoonlijke ontplooiing, om de warme belangstelling voor de ander en... om de open, eerlijke en daardoor veelal levendige gedachtewisseling, waarin het respect voor het individu vooropstaat.
Van Aerssen Beyeren kenmerkt zich als loge die arbeidt tussen Mark en Schelde, zonder vaste woon en verblijfplaats en dus zonder eigen werkplaats. Een loge die qua oorsprong het dichtst de oude gildes benadert die van kathedraal naar kathedraal trokken, zo arbeidt loge Van Aerssen Beyeren op verschillende locaties, met in achtneming van de traditie maar eigentijds weergegeven zonder de maçonnieke kenmerken uit het oog te verliezen. S
preekt het bovenstaande u aan? Dan is onze loge wellicht iets voor u!

Wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op.